Obr "Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE"
Miesto realizácie projektu: Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Názov projektu: Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako základných stavebných kameňov pre prípravu beta-peptidov
Stručný opis projektu: Predmetom projektu je preskúmať možnosti optimalizácie prípravy ß3 aminokyselín tak, aby tento postup bolo možné aplikovať na prípravu ß3 aminokyselín v g až kg množstvách. Nájdenie alebo optimalizácia prípravy beta2 a beta3 aminokyselín v multigramových množstvách má veľkú perspektívu v modernej chémii, nakoľko sú žiadúce ako základné stavebné kamene pre prípravu polo-prírodných, neprírodných syntetických peptidov. Beta peptidy sú vynikajúcim kandidátom na vývoj liečiv, analógov enzýmov a hormónov a peptidomimetiku. Projekt je atraktívny, nakoľko ide o produkty s vysokou pridanou hodnotou, na ktoré existujú farmaceutickí zákazníci a produkty sú určené aj na export. Realizácia projektu vyvolá tiež nárast pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, čo vytvorí priestor pre realizáciu ďalších výskumných a vývojových aktivít a vytváranie nových pracovných miest.
Názov a sídlo prijímateľa: A1SYNTH, s.r.o., Dr. Valacha 62, Skalica
Dátum začiatku realizácie: 01.01.2015
Dátum skončenia realizácie: 31.12.2015
Logo operačného programu a SO/RO: Obr
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk www.opkahr.sk www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 348 438,37 EUR
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledok projektu: Foto Foto